รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000393
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอรถไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ สุนาวิน  นามสกุล ปานใหญ่
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปประสานงานวัดตัวนักศึกษา ที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตั้งแต่วันที่ 22/5/2563 เวลา 06:10 ถึงวันที่ 22/5/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจักพงาภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ