รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000389
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
สำรวจความต้องการชุมชน ศูนย์กล้วยไม้ศรีราชา
ตั้งแต่วันที่ 28/5/2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 28/5/2563 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์กล้วยไม้ศรีราชา
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง