รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000378
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่วันที่ 13/5/2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 13/5/2563 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง อยุธยา สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1894 ชลบุรี