รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000332
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อรดา  นามสกุล เปี่ยมทรัพย์อนันต์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อใช้เดินทางไปสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 31/3/2563 เวลา 10:00 ถึงวันที่ 31/3/2563 เวลา 15:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กต-5423 ชลบุรี