รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000321
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อรดา  นามสกุล เปี่ยมทรัพย์อนันต์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อติดต่อราชการธนาคารและจังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 18/3/2563 เวลา 10:30 ถึงวันที่ 18/3/2563 เวลา 16:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ธนาคารกรุงไทย และจังหวัดชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ กต-5423 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ