รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000313
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์"
ตั้งแต่วันที่ 20/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 20/3/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ปทุมธานี สถานที่ที่เดินทาง มทร.ธัญบุรี
นำไปใช้ในงาน งานวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ