รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000309
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานฯ
ตั้งแต่วันที่ 18/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 18/3/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้