รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000299
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง คืนอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
คืนอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
ตั้งแต่วันที่ 17/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 17/3/2563 เวลา 21:00
จังหวัดที่เดินทาง พระนครศรีอยุธยา สถานที่ที่เดินทาง มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง