รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000289
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
ตั้งแต่วันที่ 7/4/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 7/4/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ