รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000279
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ผกากาญจน์  นามสกุล แจ้งสว่าง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เจ้าภาพ สืบสาน 9 มทร.
ตั้งแต่วันที่ 1/5/2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 5/5/2563 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง แปซิฟิคฮอล /สวนสาธารณเกาะลอย ศรีราชา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล