รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000274
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ผกากาญจน์  นามสกุล แจ้งสว่าง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภานักศึกษา 9 มทร. (ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน)
ตั้งแต่วันที่ 13/5/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 15/5/2563 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง