รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000262
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อรดา  นามสกุล เปี่ยมทรัพย์อนันต์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตั้งแต่วันที่ 13/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 13/3/2563 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กม-1988 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ