รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000255
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปุณณภา  นามสกุล เหลื่อมล้ำ
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองประชาสัมพันธ์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าประชุมรับทราบนโยบายและสร้างความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ อว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 26/2/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 26/2/2563 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กย-9905 ชลบุรี