รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000252
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้งานยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชาลินี  นามสกุล ชำนาญวารินทร์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง วิทยากร
ตั้งแต่วันที่ 11/3/2563 เวลา 04:00 ถึงวันที่ 13/3/2563 เวลา 23:00
จังหวัดที่เดินทาง นนทบุรี สถานที่ที่เดินทาง บางใหญ่
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้