รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000242
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ วิทยาเขตจันทบุรี (สมัญญา+ผอ.กองคลัง)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 2/3/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กม-1988 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ