รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000241
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อไปปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตจันทบุรี (สมัญญา)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 2/3/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ