รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000236
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอให้ยานพาหนะ (อ.วรพล)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เขมจิรา  นามสกุล เนตรสุวรรณ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ชายทะเล)
ตั้งแต่วันที่ 8/3/2563 เวลา 07:30 ถึงวันที่ 8/3/2563 เวลา 13:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชายทะเลบางพระ
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 50 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี