รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000221
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ/ผอ.ประกัน)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ภัทราภรณ์  นามสกุล แสงสุข
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีให้เข้าร่วมสัมมนาทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีฯ
ตั้งแต่วันที่ 19/2/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 19/2/2563 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กทม.
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ