รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001381
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ผกากาญจน์  นามสกุล แจ้งสว่าง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับส่งกรรมการ - ผู้เข้าประกวด โครงการประกวด RMUTTO STAR CONTEST
ตั้งแต่วันที่ 19/11/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 19/11/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-6156 ชลบุรี