รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001231
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9/2562
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9/2562
ตั้งแต่วันที่ 15/10/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 15/10/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 9 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1895 ชลบุรี