รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001105
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรติดถ์
ตั้งแต่วันที่ 15/9/2562 เวลา 04:00 ถึงวันที่ 15/9/2562 เวลา 21:00
จังหวัดที่เดินทาง อุตรดิตถ์ สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรตดิถ์
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1894 ชลบุรี