รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000830
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (นางสาวพรทิพย์ จำจด)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ กาญจนา  นามสกุล กรอกกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ คลังจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี (พัสดุกลาง)
ตั้งแต่วันที่ 18/7/2562 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 18/7/2562 เวลา 16:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง คลังจังหวัดชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กม-1987 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ