รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000828
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 19/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 19/7/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง กาญจนบุรี สถานที่ที่เดินทาง ฟาร์มไก่ บ.เกษมชัยฟูด
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้