รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000827
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ไปติดต่อราชการ ที่ วช. กรุงเทพ - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปติดต่อราชการ เกี่ยวกับงานวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 23/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 23/7/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ