รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000824
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถไปราชการ (นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 27/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 27/7/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง รร. เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้