รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000820
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศ.)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เบญจมาศ  นามสกุล สุวรรณทัต
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สำนักงานคณบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ตำบลหนองขาม
ตั้งแต่วันที่ 2/8/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 2/8/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ณ ตำบลหนองขาม
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ