รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000817
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 18/7/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 18/7/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ