รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000816
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถยนต์
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ลักษิกา  นามสกุล ปรีดาวัลย์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร รุ่น 6
ตั้งแต่วันที่ 1/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 2/8/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ