รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000815
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (แสงจันทร์)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่วันที่ 26/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 26/7/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง กรมบัญชีกลาง
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม