รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000812
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาในรายวิชาไวรัสวิทยาไปศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 25/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 25/7/2562 เวลา 13:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออก
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 27 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล