รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000805
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะใช้ไปเซนสัญญากับไฟฟ้า
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมเซนสัญญากับการไฟฟ้าบางปะกง
ตั้งแต่วันที่ 1/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 1/8/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงไฟฟ้า บางปะกง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง