รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000793
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รัตติกาล เสนน้อย)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาและดูงาน ณ โรงงานน้ำมันปาล์มหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 23/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 23/7/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ณ โรงงานน้ำมันปาล์มหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 45 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี