รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000792
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ กาญจนา  นามสกุล กรอกกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อใช้ติดต่อราชการภายในจังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 8/7/2562 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 12/7/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง คลังจังหวัดชลบุรี และธนาคารกรุงไทย
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กต-5423 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ