รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000791
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้พาหนะ รับ-ส่งวิทยากร กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ปขมท.
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ ฉัตรชาย  นามสกุล ศุภจารีรักษ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับส่งวิทยากร คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ครั้งที่ 3/2562 สนามบิน-มทร-ตะวันออก-ท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา
ตั้งแต่วันที่ 23/8/2562 เวลา 05:30 ถึงวันที่ 25/8/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-มทร.ตะวันออก-ท่าเรือเกาะลอยศรีราชา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้