รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000790
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้งานรถยนต์ (ณัฐกิตติ์ สุกใส)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อรับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
ตั้งแต่วันที่ 10/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 10/7/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง เขตพื้นที่จักรพงภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1987 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี