รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000787
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง พานักศึกษาเข้าร่วมอบรม (อ.วันทนา)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ จินตนา  นามสกุล บุนนาค
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาเข้าร่วมอบรม
ตั้งแต่วันที่ 24/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 24/7/2562 เวลา 13:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์อารักขาพืช พัทยา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี