รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000785
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI) (ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ภัทราภรณ์  นามสกุล แสงสุข
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง วิทยากรบรรยาย โครงการหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมที่ 1.2.2 หลักสูตร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ตั้งแต่วันที่ 18/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 18/7/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง รังสิต
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม