รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000784
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 14/7/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 14/7/2562 เวลา 16:00
จังหวัดที่เดินทาง ฉะเชิงเทรา สถานที่ที่เดินทาง บ.บ้านริมน้ำ จำกัด (ฟาร์มม้า)
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้