รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000782
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้พาหนะจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทปสท.
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ ฉัตรชาย  นามสกุล ศุภจารีรักษ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ทปสท.)
ตั้งแต่วันที่ 24/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 26/7/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมตรัง วิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ