รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000776
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
ตั้งแต่วันที่ 6/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 6/8/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วข.จักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ