รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000775
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ตั้งแต่วันที่ 22/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 22/7/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง สกอ.
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม