รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000770
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ รุ่งรัตน์  นามสกุล สุวรรณกูล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง > งานอาคารสถานที่  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ตั้งแต่วันที่ 8/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 8/7/2562 เวลา 16:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ