รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000768
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่งผู้ตรวจประเมิน)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชาลินี  นามสกุล ชำนาญวารินทร์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานประกันคุณภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 1/8/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้