รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000738
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ วรวุฒิ  นามสกุล ตะนุมงคล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1/7/2562 เวลา 16:30 ถึงวันที่ 1/7/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศาลาประชาคมรวมใจชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้