รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000729
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ(โครงการร่วมกับการไฟฟ้า ครั้งที่ 3 )
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 31/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 31/8/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง สมุทรปราการ สถานที่ที่เดินทาง โรงไฟฟ้า บางปะกง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ