รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000691
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วค)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เบญจมาศ  นามสกุล สุวรรณทัต
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สำนักงานคณบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจ
ตั้งแต่วันที่ 3/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 3/7/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง อำเภอศรีราชา และบางแสน
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า