รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000644
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
มทร.รัตนโกสินทร์ และ บริษัทภัทรศิลป์ (ประสานกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำตราสัญลักษณ์ มทร.ตะวันออก)
ตั้งแต่วันที่ 13/6/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 13/6/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มทร.รัตนโกสินทร์ และ บริษัทภัทรศิลป์ กทม.
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ