รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000635
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่วันที่ 13/6/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 14/6/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์ประชุมนานาชาติ จุฬาภรณ์ หัวหิน
นำไปใช้ในงาน งานวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า