รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000627
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง เข้าร่วมโครงการอบรมระบบกลไกงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมโครงการอบรมระบบกลไกงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 11/6/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 12/6/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง สมุทรสงคราม สถานที่ที่เดินทาง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม อัมพวา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี