รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000605
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้งานรถยนต์เพื่อรับส่งผู้บริหาร (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสื่อสารออนไลน์ ครั้งที่ 5/2562
ตั้งแต่วันที่ 24/6/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 24/6/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม